Ofroj pune / iOS Developer
1674

Përmbajtja


Një vend i lirë për një Zhvillues të iOS me minimum 3 vjet përvojë të lidhur, për t'u bashkuar me ekipin tonë në Prishtinë / Kosovë. Kërkohet të keni një përvojë të mirë duke punuar në një ekip të shpërndarë, me aftësi të mira komunikimi dhe gjuhë angleze.

Kandidatët duhet të kenë aftësi të shkëlqyera në:
- Xcode dhe Instrumente.
- Swift 5.0 gjuhë dhe API.
- Ndërtimi i aplikacioneve universale me UX të pasur.
- Arkitekturat e klientëve / serverëve duke përdorur HTTP, REST dhe JSON.
- Modelet e projektimit arkitektonik si MVP, MVVM etj.
- Programimi i orientuar drejt objekteve, modelet e hartimit të programeve kompjuterike, SOLID dhe arkitekturë e pastër.
- Testimi i njësisë.
- Git.
- Menaxheri i Paketave Swift dhe CocoaPods.
- Metodologjitë e shkathëta.

Ashtë një plus për të pasur:
- Njohuri për WatchKit.
- Përvojë me fillesë dhe akordim të performancës.
- Përvojë me animacione dhe tranzicione të përparuara duke përdorur Animation Core dhe / ose UIKit.
- Familjariteti që automatizon iOS ndërton dhe lëshon me mjete si Jenkins, scripting të shell Unix, xcodebuild dhe Fastlane.
- Projektet e referencës në jetën reale ose burimet e hapura (Github / Stack Llogaria).

Ju lutemi dërgoni Cv-n ne email [email protected]
Adresa rruga Sylejma Vokshi ne Prishtine.

An open vacancy for an iOS Developer with minimum 3 years of related experience, to join our team in Pristina/Kosovo. It’s required to have a good experience working in a distributed team, with a good communication skills and English language.

Good candidates should have excellent proficiency in:
- Xcode and Instruments.
- Swift 5.0 language and APIs.
- Building universal apps with rich UX.
- Client/Server architectures using HTTP, REST and JSON.
- Architectural design patterns like MVP, MVVM etc.
- Object-oriented programming, software design patterns, SOLID and clean architecture.
- Unit testing.
- Git.
- Swift Package Manager and CocoaPods.
- Agile methodologies.

It’s a plus to have:
- WatchKit knowledge.
- Experience with threading, and performance tuning.
- Experience with advanced animations & transitions using Core Animation and/or UIKit.
- Familiarity automating iOS builds and releases with tools like Jenkins, Unix shell scripting, xcodebuild, and Fastlane.
- Real-life reference or open-source projects (Github / Stack Overflow Account).

Please send your resume here: [email protected]