Ofroj pune / Site Manager
2628

Përmbajtja

Dalsia Brunata ofron pune per punetor /Site Manager/, Kerkesat- Sfond teknik, njohuri mbi AutoCad, njohja e gjuhes Angleze, saktësia, aftësi të forta komunikimi, efikasitet, njohja e Microsoft Office, patentë shofer/vozites. Përgjegjësitë, Komunikimi me palët e interesuara, Organizimi i ekipeve punuese në punën e tyre të përditshme, Furnizim me materiale dhe pajisje të nevojshme, Mbikëqyrja e punës, Raportimi i progresit në baza ditore. Adresa lagjja Ulpian ne Prishtine.

Requirements: Technical background, Knowledge of AutoCad, Good command of English, Accuracy, strong communication skills, efficiency, Working with Microsoft Office, Driving license. Responsibilities, Communication with stakeholders, Organization of the working teams in their daily work, Supply with necessary materials and equipment, Supervising the work, Progress reporting at daily basis.