Ofroj pune per Ekonomist/e
1506

Përmbajtja

PROJECT PLUS sh.p.k., e specializuar në dizajn, ndërtim dhe mbikqyrje me seli në Prishtinë shpallë konkurs për vendin e lirë të punës:
Ekonomist/e - 1 Pozitë
Përmbledhje e punës
Ekonomisti siguron: Mbajtjen e kontabilitetit, planet e biznesit, llogaritjen statistikore të treguesve të ndryshëm ekonomik, inputet teknike dhe analiza ekonomike, planifikim zhvillimi, përpunimin dhe vlerësimin e aktiviteteve strategjike për Kompaninë për të promovuar menaxhimin ekonomik të saj dhe për të siguruar qëndrueshmëri ekonomike, të kryejë kërkime, të monitorojë tendencat ekonomike, të mbledhë dhe të analizoj të dhënat, të studioj, zhvillojë, ose të zbatoj teoritë ekonomike.

Përgjegjësitë:
• Rregjistrimin e faturave të shitjeve dhe blerjeve;
• Regjistrimi i transaksioneve bankare, ecurinë e gjendjeve në llogaritë përkatëse;
• Siguron informacion dhe analiza për zhvillimin e politikave, strategjive dhe çasjeve inovative për zhvillimin e mëtejshëm të Kompanisë, në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik;
• Punon ngushtë me menaxhmentin e kompanisë, klientët dhe furnitorët;
• Nënshkruan kontratat me klientët e ri;
• Bashkëpunon me anëtarët tjerë të ekipit të përkrahjes teknike;
• Informon menaxhmentin me tendencat e tregut në fushën përkatëse;
• Analizën e performancës së kompanisë, në lidhje me këshillimin e menaxherëve të fondeve, ose klientëve potenciale për investime;
• Detyra të tjera që lidhen me punën dhe përgjegjesitë brenda Departamentit të Financës.

Kërkesat:
• Diplomë Master, në Ekonomi, ose Diplomë universitare 4 vjeqare me eksperiencë të gjerë të specializuar, e cila mund të konsiderohet në vend të një diplome Master (E dëshmuar)
• Të paktën 5 vjet eksperiencë profesionale në fushën përkatëse (E dëshmuar);
• Të ketë njohuri mbi legjislacionin tatimor. (E dëshmuar);
• Shkathtësi të shkëlqyera në Shqip, Anglisht, Serbo-Kroatisht (E dëshmuar) në të shkruar dhe në të folur;
• Përvojë ndërkombëtare;
• Njohuri të mira të ambientit ekonomik-biznesor ku vepron;
• Aftësi të mira të komunikimit;
• Aftësi të shkëlqyeshme të punës në ekip;
• Njohuri të shkëlqyera të Microsoft Office, (njohuri të softwerave biznesore);


Mënyrat e Aplikimit:
Aplikacionet për punësim pranohen vetëm përmes e-maileve:
[email protected],
[email protected]
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë.

Të interesuarit duhet të paraqesin aplikacionet për punësim (CV, Letër Motivimi dhe së paku 3 referenca, që dëshmojnë përvojën e punës)
Aplikacioni mbetet i hapur më së largu deri më 15/11/2021. Aplikacionet pas kësaj date nuk do të merren parasysh.

Adresa Sunny Hill East Zone A.14/1A Prishtinë