Ofroj pune / Teknolog i industrise ushqimore
1960

Përmbajtja

Fabrika për përpunimin dhe prodhimin e mishit Agro Fresh-MIM shpall konkurs pune për pozitën:

TEKNOLOG I INDUSTRISЁ USHQIMORE NЁ SEKTORIN E MISHIT (1 pozitë)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

- Implementon planin e parashikuar të prodhimit.
- Bën përcjelljen e vazhhdueshme të konkurrencës në treg në lidhje me produktet e mishit.
- Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave të caktuara të prodhimit.
- Ёshtë përgjegjës për zhvillimin, teknologjinë e prodhimit si dhe kontrollin e cilësisë.
- Kryen hulumtime bazë por edhe kërkime të reja të produkteve si dhe bën zhvillim e tyre.
- Zhvillon standardet ushqimore, rregulloret e sigurisë dhe ato sanitare, si dhe bën menaxhimin e të gjitha proceseve të prodhimit.
- Bën inspektimin e vazhdueshëm të proceseve të prodhimit si dhe kualitetin e produkteve.
- Siguron që procesi i prodhimit deri tek produktet finale realizohet dhe mirëmbahet sipas standardeve.
- Kryen detyra dhe përgjegjësi të tjera të përcaktuara nga Mbikëqyrësi direkt që ndërlidhen me procesin e punës.

Kualifikimet Profesionale:

- Të ketë të kryer Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore.
- Të ketë përvojë pune si Teknolog Ushqimi në Sektorin e Mishit (Obligative).
- Të ketë njohuri për makinerinë e prodhimit në sektorin e mishit.
- Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë.
- Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi.
- Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo edhe në ekip.
- Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.
- Të ketë njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme).
- Të këtë njohuri të punës me kompjuter, (Excel, Word, etj.).
- Të jetë mundësisht banor nga komunat: Obiliq, Prishtinë, Fushë Kosovë ose Vushtrri.

Si të aplikoni:
CV-të dhe dokumentet tjera përcjellëse për aplikim mund t’i dërgoni në emailin rekrutim[email protected] ose edhe në Inbox Facebook dhe Instagram.
Afati i aplikimit: deri më datën 26 prill 2021, ora 17:00!

VЁREJTJE: Në SUBJECT shënoni titullin e pozitës për të cilën aplikoni!

Adresa rruga Afrim Zhitia pn. Mazgit / Kastriot-ishObiliq,