Ofroj pune / Magento Developer
1149

Përmbajtja

Do you have bold dreams and an innovative spirit? Do you love the border between development and product? You don't want just another job; you're looking for a place where you can really grow? Look no further. Build your future and shape the future of the fast-growing team that builds ATIS (www.atis.al). We are Software Factory with offices in Tirana, Pristina, and Skopje, with a staff of more than 120 people. Our company specializes in custom software development for clients from all across Europe. Our culture is focused on building inclusive teams and encourages employees to dream big. If you are focused on results, dedicated to quality, strength and integrity, and possess the drive to succeed, then we are your employer of choice. Put your talent to work with us – change the world, love your job! We want to build a better tomorrow with you. ATIS offers you the perfect opportunity to kick start your career!
If you’re interested, please take a look at the details below, and directions to apply for this position.

We are looking for an experienced and versatile Magento Developer to join our team of passionate and driven individuals our Pristina Office. You will be part of a team that is responsible for all aspects of the ongoing software development from the initial specifications, to developing, to testing, and launching.

Responsibilities:

• Develop and build premium Magento e-commerce (Backend and/or Frontend).
• Troubleshoot, test, and maintain the core product software and databases, if needed, to ensure strong optimization and functionality before passing to the quality assurance team.
• Follow industry best practices.
• Work closely with designers, business analysts, project managers, and software engineers to ensure design standards are met throughout the lifecycle of the project.
• Participate in discussions with team members about technical best practices and help identify optimal technical solutions.
• Engage in outside-the-box thinking to provide high value-of-service to clients.
• Stay up to date on the latest trends and emerging technologies within the open source community.

Requirements:

• Proven software development experience of at least 1 year in Magento.
• Excellent knowledge of web technologies including PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, etc.
• Excellent knowledge of relational databases, version control tools, and of developing web services.
• Excellent understanding of object-oriented design concepts, and software development processes and methods.
• Must have passion for development and latest technologies.
• Passion for best designing and coding practices, and a desire to develop new bold ideas.
• BS/MS degree in Computer Science, Engineering, or a related field.
• English is a must.

We offer:

• Extensive on-the-job training and exciting innovative projects within a very dynamic environment.
• Up to 20% dedicated time on Learning and Development on new technologies/trends.
• Competitive salary and benefits in a highly meritocratic company.
• Private health insurance
• Flexible working hours
• After-work organized activities (retreats, happy hours, etc.)
• Pleasant working environment within a modern office space near the city center of Pristina

Please send an email with your CV at: [email protected]
Only shortlisted candidates will be contacted for a job interview.

Adresa Kompleksi CONIN PR-1, Lamella 3, Kt. 1, në lagjen Mati 1, Rr. Bedri Berisha, Nr. 51, Prishtinë

Keni ëndrra të guximshme dhe një shpirt inovativ? A ju pëlqen kufiri midis zhvillimit dhe produktit? Ju nuk dëshironi vetëm një punë tjetër; po kërkoni një vend ku mund të rriteni vërtet? Mos kërkoni më tej. Ndërtoni të ardhmen tuaj dhe formoni të ardhmen e ekipit me rritje të shpejtë që ndërton ATIS (www.atis.al). Jemi Software Factory me zyra në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, me një staf prej më shumë se 120 personash. Kompania jonë është e specializuar në zhvillimin e softuerit me porosi për klientët nga e gjithë Evropa. Kultura jonë është e fokusuar në ndërtimin e ekipeve gjithëpërfshirëse dhe inkurajon punonjësit të ëndërrojnë të mëdha. Nëse jeni të përqendruar në rezultate, të përkushtuar ndaj cilësisë, forcës dhe integritetit dhe keni dëshirën për të pasur sukses, atëherë ne jemi punëdhënësi juaj i zgjedhur. Vëreni talentin tuaj në punë me ne - ndryshoni botën, duajeni punën tuaj! Ne duam të ndërtojmë një të nesërme më të mirë me ju. ATIS ju ofron mundësinë e përsosur për të nisur karrierën tuaj!
Nëse jeni të interesuar, ju lutemi hidhini një sy detajeve më poshtë dhe udhëzimeve për të aplikuar për këtë pozicion.

Ne jemi duke kërkuar për një Zhvillues Magento me përvojë dhe të gjithanshëm për t'iu bashkuar ekipit tonë të individëve të pasionuar dhe të prirur në zyrën tonë në Prishtinë. Ju do të jeni pjesë e një ekipi që është përgjegjës për të gjitha aspektet e zhvillimit të vazhdueshëm të softuerit nga specifikimet fillestare, deri te zhvillimi, testimi dhe lëshimi.

Përgjegjësitë:

• Zhvilloni dhe ndërtoni e-commerce premium Magento (Backend dhe/ose Frontend).
• Zgjidheni problemet, testoni dhe mirëmbani softuerin dhe bazat e të dhënave të produktit bazë, nëse nevojitet, për të siguruar optimizim dhe funksionalitet të fortë përpara se t'i kaloni ekipit të sigurimit të cilësisë.
• Ndiqni praktikat më të mira të industrisë.
• Punoni ngushtë me projektuesit, analistët e biznesit, menaxherët e projekteve dhe inxhinierët e softuerit për të siguruar që standardet e projektimit të përmbushen gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit.
• Merrni pjesë në diskutime me anëtarët e ekipit rreth praktikave më të mira teknike dhe ndihmoni në identifikimin e zgjidhjeve teknike optimale.
• Angazhohuni në të menduarit jashtë kutisë për t'u ofruar klientëve vlerë të lartë të shërbimit.
• Qëndroni të përditësuar mbi tendencat më të fundit dhe teknologjitë në zhvillim brenda komunitetit me burim të hapur.

Kërkesat:

• Përvojë e dëshmuar në zhvillimin e softuerit të paktën 1 vit në Magento.
• Njohuri të shkëlqyera të teknologjive të internetit duke përfshirë PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, etj.
• Njohuri të shkëlqyera të bazave të të dhënave relacionale, mjeteve të kontrollit të versioneve dhe zhvillimit të shërbimeve të internetit.
• Kuptimi i shkëlqyeshëm i koncepteve të dizajnit të orientuar nga objekti, dhe proceseve dhe metodave të zhvillimit të softuerit.
• Duhet të ketë pasion për zhvillimin dhe teknologjitë më të fundit.
• Pasioni për praktikat më të mira të dizajnimit dhe kodimit, dhe një dëshirë për të zhvilluar ide të reja të guximshme.
• Diplomë BS/MS në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri, ose një fushë të ngjashme.
• Anglishtja është një domosdoshmëri.

Ne ofrojme:

• Trajnime të gjera në vendin e punës dhe projekte inovative emocionuese brenda një mjedisi shumë dinamik.
• Deri në 20% kohë të dedikuar për Mësimin dhe Zhvillimin për teknologjitë/tendencat e reja.
• Paga dhe përfitime konkurruese në një kompani shumë meritokratike.
• Sigurimi shëndetësor privat
• Orari fleksibël i punës
• Aktivitete të organizuara pas punës (tërheqje, orë të lumtura, etj.)
• Ambjent të këndshëm pune brenda një hapësire moderne zyre afër qendrës së qytetit të Prishtinës

Ju lutemi dërgoni një email me CV-në tuaj në adresën: [email protected]
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për një intervistë pune.